Avís legal i política de privacitat

Informació general del lloc web Angels de Quadre

La web Angels de Quadre té la seva seu a Igualada, Barcelona (tel. 660 60 82 00).
Agafa’m té l’adreça electrònica http://www.angelsdequadre.com, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web de l’Autoritat.

Si el tipus de contingut o servei sol·licitat ho requereix, s’accedeix de manera segura mitjançant l’adreça electrònica.

Les informacions i els continguts relacionats amb Angels de Quadre, que s’inclouen en el web, estan subjectes a les previsions següents.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web http://www.angelsdequadre.com són de titularitat exclusiva de Angels de Quadre o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

Angels de Quadre explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

S’admet l’ús personal i privat dels continguts d’aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat del lloc, concretada en l’apartat anterior d’aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits l’Autoritat pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s’ha d’enviar per escrit a:

Angels de Quadre
08700 Igualada
info@angelsdequadre.com

No s’autoritza en cap cas:

La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a Angels de quadre per mitjà de framing.
La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de Angels de Quadre mitjançant in line linking.
L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a Angels de Quadre conforme a les disposicions vigents.
L’ús comercial dels continguts del lloc web de Angels de Quadre.
L’ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de Angels de Quadre, sense el coneixement i l’autorització corresponent d’aquesta.

Angels de Quadre es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de Agafa’m, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

Protecció de dades de caràcter personal
A) Dades recollides a través de formularis
En el cas que faciliteu les vostres dades personals, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions de la LOPD.
L’Autoritat només tracta les dades personals de les persones usuàries que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d’atendre-les correctament i amb relació a l’exercici de les funcions de l’Autoritat, als efectes del que disposa el principi de qualitat (article 4 de la LOPD).
Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per l’Autoritat, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

Revista Agafa’m
C. Odena 123
08700 Igualada

D’acord amb el que disposa l’article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l’article 25.1 del RLOPD.

B) Dades de navegació
El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web de l’Autoritat.
Agafa’m no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc web. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient del lloc.